Płatności i regulamin

 1. Wpłaty należy uiszczaćna konto:
  • Linter Tour S. A., 43-470 Istebna 1588
   BPS.12193017672600062021520001
   Dokonując wpłaty prosimy o dokładne wpisanie szczegółów dot. rezerwacji (datę pobytu oraz nazwiska zamawiającego)

 

Pobyty indywidualne

 1. REGULAMIN KOMPLEKSU ZAGROŃ ISTEBNA

   

  Pragnąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort pobytu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zakup usług Kompleksu Zagroń Istebna jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją poniższego Regulaminu.

   

  1. Właścicielem Kompleksu Zagroń Istebna (zwany dalej: Kompleksem) jest Linter Tour Spółka Akcyjna z siedzibą w Istebnej, Istebna 1588, 43-470 Istebna, KRS:0000403590.

  2. Opiekunem, doradcą i informatorem Gości jest Recepcja Kompleksu. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje i uwagi należy pozostawić w Recepcji. Reklamacje należy składać pisemnie w Recepcji, listownie lub pocztą e-mail, w terminie 30 dni od powstania okoliczności uzasadniających reklamację. Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie.

   

  I. REZERWACJA

  1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub wypełnić formularz na stronie www.istebna.org. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje numer rezerwacji, na który należy się zawsze powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian. Zmiany należy dokonywać w formie mailowej.

  2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto Kompleksu. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji. Pozostałą kwotę należy opłacić z góry w dniu przyjazdu.

  3. Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

  4. Płatności należy dokonać do 4 dni od dnia wykonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z Kompleksem.

  5. Do zadatku wpłaconego zgodnie z powyższymi zasadami, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 394 KC.

  6. Niestawienie się Gościa w Kompleksie do godziny 20:00 w dniu planowanego przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Kompleksu telefonicznie, faksem, mailem na adres zagron@istebna.org (dla rezerwacji z wpłatą zadatku).

  7. Niestawienie się Gościa w Kompleksie do godziny 16.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.

  8. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.

  9. Przedłużenie pakietu możliwe jest jedynie o kolejny pakiet lub poza pakietem w cenach aktualnie obowiązujących.

   

  II. POBYT

  1.Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejny dzień.

  2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00- 7:00.W przypadku nie przestrzegania ciszy nocnej przez pozostałych Gości, natychmiastowo należy o tym poinformować Recepcję, by Pracownicy Kompleksu mogli skutecznie zareagować.

  3. Podczas zameldowania Gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości i podpisać kartę meldunkową lub czytelnie wypełnić i podpisać kartę meldunkową.

  4. W sytuacji kiedy gość odmówi okazania dokumentu tożsamości Kompleks ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

  5. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu za całość, według wcześniejszego zamówienia. Dodatkowe zamówienia nie ujęte w ofercie, a wynikające z pobytu Gościa, Gość reguluje w Recepcji Kompleksu Zagroń Istebna najpóźniej w dniu wyjazdu. W przypadku przedwczesnego opuszczenia obiektu (bez względu na przyczynę) różnica kosztów nie podlega zwrotowi.

  6. Gościom zabrania się:

  - przekazywania pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę,

  - uszkadzania wyposażenia Kompleksu,

  - palenia tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami specjalnie wyznaczonymi na zewnątrz budynku, przy drzwiach wejściowych,

  - wnoszenia do pokoi nart, butów narciarskich, rowerów jak również chodzenia w butach narciarskich po części noclegowej kompleksu,

  - używania w pokojach hotelowych grzejników, żelazek, innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych),

  - wnoszenia własnego alkoholu oraz artykułów spożywczych do obiektów gastronomicznych Kompleksu.

  7. W przypadku złamania zakazu palenia Kompleks ma prawo obciążyć Gościa kosztami dodatkowego sprzątania i prania wyposażenia w kwocie 250zł/dzień.

  8. Osoby odwiedzające Gości Kompleksu zobowiązane są do opuszczenia pokoi przed godz. 22:00. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość Kompleksu.

  9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

  10. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  11. Kompleks posiada wydzielone pomieszczenia, gdzie sprzęt narciarski i rowerowy można przechować.

  12. Prawo do korzystania z usług w Kompleksie, w tym wszelkich dodatkowych usług zawartych w ofercie, obowiązuje jedynie osobę zameldowaną, bądź będącą w innym stosunku prawnym z Kompleksem.

  13. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne, zamknąć okna i drzwi, a klucz lub kartę magnetyczną zostawić w Recepcji. Opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

  14. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą przechowane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej Przedmioty mogą zostać odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt.

   

  III. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPLEKSU

   

  1. Kompleks świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

  2. Na życzenie Gości Kompleks świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

  - budzenie o oznaczonej godzinie,

  - przechowywanie bagażu; pracownicy Recepcji mogą odmówić przechowania bagażu w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu podręcznego,

  - wypożyczenie żelazka, suszarki itp.

  - przywołanie taksówki.

  3. Kompleks ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

  4. Kompleks zwolniony jest z odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa Kompleksu, gdy:

  - szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej (np. zepsucie się produktów spożywczych),

  - szkoda wynikła na skutek siły wyższej (np. powódź, trzęsienie ziemi),

  - szkoda powstała wyłącznie z winy Gościa albo osoby towarzyszącej poszkodowanemu Gościowi,

  - szkoda powstała wyłączenie z winy osoby odwiedzającej Gościa.

  6. Kompleks nie bierze odpowiedzialności z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

  7. Parking hotelowy dostępny jest dla Gości Kompleksu. Parking jest niestrzeżony. Kompleks nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

  8. Kompleks zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Gościa Regulaminu. Naruszenie Regulaminu może skutkować wyproszeniem Gościa z Kompleksu z obowiązkiem uregulowania należności za dotychczas wykonane usługi.

  9. Kompleks może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Kompleksu albo innych osób przebywających w Kompleksie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Kompleksu.

  10. Kompleks zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

   

   

   

  Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i życzymy Państwu miłego pobytu,

  Dyrekcja Kompleksu Zagroń Istebna