REGULAMIN PARKU WODNEGO OLZA

REGULAMIN PARKU WODNEGO OLZA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Parku Wodnego OLZA (zwany dalej: Parkiem Wodnym lub Obiektem) jest Linter Tour Spółka Akcyjna z siedzibą w Istebnej, Istebna 1588, 43-470 Istebna, KRS:0000403590.

2. Przez Park Wodny rozumie się Obiekt, w którego skład wchodzi: hala wejściowa, szatnie i natryski, hala basenowa wraz ze wszelkimi urządzeniami i aqua bar, teren zewnętrznego basenu, Strefę Saun oraz Grota Skalna.

3. Regulamin Parku Wodnego służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku oraz czystości i obowiązuje wszystkich Klientów przebywających na jego terenie. Godziny otwarcia oraz cennik określone są w aktualnej ofercie Parku Wodnego dostępnej przy kasach.

4. Klient w momencie zakupu biletu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

5. Dzieci do lat 12 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać w Obiekcie jedynie pod opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów.

6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren Obiektu zobowiązane są zgłosić się do kas i uzgodnić warunki korzystania z Parku Wodnego z Obsługą.

7. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, powinny korzystać z wózków, uprzednio przed wejściem, dokładnie umytych i wyczyszczonych.II ZASADY PŁATNOŚCI

 

1. W celu skorzystania z usług Parku Wodnego należy zakupić bilet zgodnie z aktualną informacją dostępną przy kasach wejściowych lub na stronie internetowej, bądź być osobą upoważnioną do korzystania z usług Parku Wodnego w ramach innych promocji, np. Gość Kompleksu.

2. Opłata za wybraną ofertę pobierana jest z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem przed wejściem na teren Parku Wodnego; w przypadku przekroczenia zadeklarowanego podczas wejścia czasu pobytu Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Osoby kupujące bilet wstępu na określony czas, który wykracza poza godziny otwarcia Obiektu, akceptują brak możliwości wykorzystania w pełni wykupionego czasu.

4. Właściciel zastrzega sobie możliwość wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku braku wolnych szafek w szatni.

6. Bilety ulgowe przysługują:

dzieciom poniżej 12 roku życia,

osobom powyżej 60 roku życia,

osobom niepełnosprawnym.

7. Bilet bezpłatny przysługuje (dotyczy tylko biletów indywidualnych):

dzieciom poniżej 4 roku życia (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby pełnoletniej).

Obsługa ma prawo zweryfikować wiek Klienta uprawniający do otrzymania ulgi, bądź bezpłatnego wejścia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

8. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje transponder (nośnik danych). Transponder pełni funkcję zamka do szafki na odzież i obuwie. Klient we własnym zakresie jest zobowiązany do dbania o otrzymany przy wejściu transponder.

9. Klient ma obowiązek przypiąć transponder do nadgarstka w sposób zapobiegający jego utracie, nosić go w ten sposób przez cały czas pobytu na terenie Parku Wodnego oraz okazywać na żądanie obsługi Parku Wodnego. Terminale informacyjne umieszczone na terenie Parku Wodnego pozwalają sprawdzić bieżący stan limitu czasu.

10. W przypadku zgubienia transpondera Klient jest zobowiązany do udowodnienia godziny wejścia na teren Parku Wodnego, w szczególności poprzez przedstawienie paragonu lub innego potwierdzenia dokonania zakupu biletu. Paragon lub inne otrzymane w kasie potwierdzenie dokonania zakupu biletu umożliwia weryfikację rzeczywistego zadłużenia klienta i pozwala uniknąć zapłaty kwoty odpowiadającej limitowi ustalonemu na transponderze odpowiedniego do aktualnej oferty i kategorii wiekowej klienta. W przypadku zgubienia transpondera jest naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł.

11. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania transpondera osobom trzecim.

12. Płatność za zakupione wewnątrz Obiektu usługi, w tym gastronomię, odbywa się przy wyjściu z terenu Parku Wodnego po oddaniu transpondera obsłudze kas.

13. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia należy składać w kasach Parku Wodnego bądź w Recepcji Kompleksu Zagroń.

14. Należy dokładnie przemyśleć zakup, ponieważ po fiskalizacji zwroty i zamiany nie są uwzględniane.

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

1. Przed wejściem na teren Parku Wodnego Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

2. Klienci są także zobowiązani do przestrzegania zakazów i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie Obiektu, a także poleceń obsługi Parku Wodnego.

3. Nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień regulaminu, zakazów i nakazów oraz zasad bezpieczeństwa uprawnia Obsługę do wyproszenia Klienta z Parku Wodnego.

4. Przed skorzystaniem z usług i atrakcji Obiektu Klient ma obowiązek pozostawić odzież oraz pozostałe mienie w skutecznie i poprawnie zamkniętej szafce. Wózki dziecięce, rowery oraz inne podobne przedmioty powinny być pozostawione w miejscach wskazanych przez Obsługę Parku Wodnego. Nie zezwala się na zabieranie tym podobnych przedmiotów na teren Parku Wodnego.

5. Klient przed skorzystaniem z atrakcji Parku Wodnego ma obowiązek skorzystać z natrysków.

6. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia są zobowiązane poinformować obsługę o dolegliwościach przed skorzystaniem z atrakcji Obiektu i pozostawać pod nadzorem opiekuna.

7. Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:

- korzystanie z usług i oferty po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren Obiektu; na wniosek klienta obsługa Parku Wodnego udostępnia możliwość zmierzenia stanu trzeźwości,

- spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi na terenie Parku Wodnego,

- wnoszenie jedzenia lub napojów na teren wewnętrznych stref,

- palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów,

- wprowadzanie zwierząt,

- przebywanie w miejscach wyłączonych z ogólnego dostępu,

- niszczenie, zabrudzanie oraz usuwanie wszelkich tablic, informacji oraz sprzętu, w tym także sprzętu ratowniczego,

- wnoszenie poza strefę szatni jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, itp.), noży i innych ostrych przedmiotów; rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych,

- wnoszenie na teren Parku Wodnego wszelkiej broni,

- bieganie,

- zanieczyszczanie wody w jakikolwiek sposób,

- używanie sprzętu i wyposażenia Obiektu do innych celów niż jest przeznaczony lub używanie sprzętu i wyposażenia Obiektu uszkodzonego, niesprawnego technicznie, czy nieczynnego; w przypadku niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca urządzeń, klient ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody,

- łamanie instrukcji korzystania z atrakcji, urządzeń oraz Regulaminu,

- podejmowanie zachowań mogących wywołać u innych zażenowanie, a w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu Kodeksu wykroczeń,

- umieszczanie leżaków, parasoli, krzeseł lub pozostałego sprzętu w sposób zakłócający komunikację na terenie Obiektu, w szczególności zastawianie wyjść ewakuacyjnych, umieszczanie ww. sprzętu wewnątrz niecek basenowych lub w odległości do 2 m od nich,

- filmowanie lub fotografowanie na terenie Strefy saun; w pozostałych Strefach Parku Wodnego zabronione jest filmowanie i fotografowanie do celów innych niż prywatne,

- zabrania się prowadzenia na terenie Parku Wodnego, bez pisemnego zezwolenia Zarządcy, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług,

- zabrania się jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy,

- załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletą oraz wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie wyznaczonych,

- niszczenie urządzeń i atrakcji Parku Wodnego,

- używanie mydła i innych środków chemicznych na hali basenowej (poza prysznicami i toaletami).

8. Klient lub jego opiekun zobowiązani są niezwłocznie zgłosić obsłudze Parku Wodnego lub ratownikom każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała lub zniszczenie mienia.

9. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu Park Wodny lub jego ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom nieprzestrzegającym zasad Regulaminu, w tym w szczególności zasad spożywania alkoholu lub innych używek na terenie Obiektu.

10. Klient jest zobowiązany do zgłaszania obsłudze Parku Wodnego wszelkich usterek zauważonych podczas pobytu na terenie Obiektu.

11. Klient zobowiązany jest przekazać pracownikom Parku Wodnego wszelkie znalezione i nie należące do niego przedmioty.

12. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia Parku Wodnego, jak również odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad Regulaminu. Nadto, za poniesioną krzywdę, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenia mienia, w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad Klient odpowiada osobiście.IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

 

1. Właściciel Parku Wodnego lub osoby przez niego upoważnione mają prawo nie wpuścić na teren Obiektu lub z niego wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień Regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie Obiektu oraz poleceń obsługi Parku Wodnego. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.

2. Właściciel dokłada należnej staranności dla utrzymania Parku Wodnego, jego atrakcji oraz udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.

3. Umocowani przedstawiciele Parku Wodnego mogą z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przepełnienia Obiektu oraz zagrożenia bezpieczeństwa, wprowadzić ograniczenia korzystania z Obiektu, jego Stref lub poszczególnych atrakcji. Informacja o niedostępnych atrakcjach znajduje się przy kasach wejściowych oraz w Recepcji Kompleksu.

4. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu są obowiązane podporządkować się instrukcjom i nakazom ratowników pełniących dyżur oraz pozostałych pracowników Parku Wodnego. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu Parku Wodnego lub inne nieodpowiednie zachowanie jest sygnalizowane przez ratownika wodnego dźwiękiem gwizdka oraz gestem sygnalizującym nieprawidłowość w zachowaniu lub nakazane zachowanie.

5. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Przez wejście na teren Obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu w Parku Wodnym oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np. zakupu produktów i usług oraz zgodności zachowania klienta z niniejszym Regulaminem. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.V SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY

KORZYSTANIA ZE STREFY REKREACJI

 

1. Na terenie Strefy Rekreacyjnej Parku Wodnego znajdują się atrakcje: Brodzik dla Dzieci ze zjeżdżalnią, grzybkiem i zwierzątkami, rwąca rzeka, dwa Jacuzzi, Basen rekreacyjny wewnętrzny, gejzery wodne, leżaki podwodne masujące, gejzery masujące, jama skalna, zjeżdżalnia, a także zewnętrzny basen dostępny w sezonie letnim.

2. Na terenie stref Parku Wodnego obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa stosowana przez ratowników wodnych:

a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych (gwizdek) – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub Obsługi Parku Wodnego,

b) długi sygnał dźwiękowy (gwizdek) – zakończenie zajęć lub pracy obiektu – nakaz natychmiastowego wyjścia z wody,

c) krótki sygnał dźwiękowy (gwizdek) – nakaz zwrócenia uwagi na komunikat ratownika i/lub Obsługi.

3. Dozorem ratowników wodnych objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. Za bezpośredni nadzór i opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są ich opiekunowie.

4. Zakazane jest podejmowanie czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku zawarte w § 3 pkt. 7, a także:

skoki do basenów,

wieszanie się na drabinkach, drążkach, linach oraz innych urządzeniach i elementach wyposażenia Parku Wodnego do tego nie przeznaczonych,

wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,

wnoszenia i korzystania z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego bez zgody pracowników Obiektu,

przebywania podczas niekorzystnych warunków pogodowych w nieckach basenu zewnętrznego,

prowadzenie lub uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych bez nadzoru instruktorów pływania, ratowników wodnych lub animatorów zatrudnionych lub upoważnionych przez Właściciela Obiektu,

korzystanie ze Strefy przez osoby cierpiące na choroby zakaźne (zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), choroby skóry, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia). W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego upoważniony pracownik Parku Wodnego zadecyduje o wpuszczeniu na teren Obiektu,

dzieci do 12 roku życia oraz osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mają obowiązek korzystać z basenu jedynie pod nadzorem opiekuna będącego osobą pełnoletnią. W sytuacji gdy wiek dziecka budzi wątpliwość, obsługa Parku Wodnego jest zobowiązana do weryfikacji daty urodzenia na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem.

6. Na terenie Strefy Rekreacyjnej wyszczególniamy atrakcje o podwyższonym ryzyku wystąpienia urazów: rwąca rzeka, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa oraz zewnętrzny basen. Korzystając z tych atrakcji Klient zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Dodatkowo wewnątrz Strefy umieszczone są znaki zakazujące, nakazujące i informujące, których postanowień należy przestrzegać.

7. Ze zjeżdżalni wodnej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w pełni sprawne ruchowo i umiejące pływać. Wyjątkiem jest zjeżdżalnia dziecięca, z której pod opieką osób pełnoletnich mogą korzystać także dzieci nieumiejące pływać.

8. Klienci są zobowiązani następująco korzystać ze zjeżdżalni w następujący sposób:

- spokojnie wejść na podest startowy, sprawdzić, czy w rurze jest woda (zjazd na sucho jest zabroniony), zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, nogami w kierunku jazdy), zjazd należy wykonać pojedynczo, w pozycji leżącej, na plecach lub półsiedzącej,

- rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest wyłącznie po zapaleniu się zielonego światła; światło czerwone oznacza bezwzględny zakaz rozpoczęcia zjazdu,

- na zjeżdżalni Dziecięcej rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest po tym, gdy poprzedni zjeżdżający opuści widoczną z góry strefę lądowania,

- po zajęciu poprawnej pozycji należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego i swobodnie zjechać, nie zatrzymując się,

- w trakcie zjazdu zjeżdżalnią należy obserwować część rury znajdującą się przed nogami, aby w przypadku spotkania z poprzednim zjeżdżającym móc przyhamować i uniknąć ewentualnego zderzenia,

- po wpadnięciu do lądowiska należy je natychmiast opuścić.

9. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych jak i pozostałych osób korzystających ze zjeżdżalni, w szczególności zabrania się:

- biegania po schodach wieży zjeżdżalni wodnej, popychania się na podeście startowym oraz zmuszania innych korzystających do wykonywania zjazdów,

- korzystania ze zjeżdżalni wodnej w przypadku uszkodzenia sygnalizacji świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych, braku wody w zjeżdżalni,

- zjeżdżania w grupach,

- zjeżdżania w pozycji innej niż półsiedząca lub leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy,

- wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu przyspieszenia prędkości zjazdu,

- zatrzymywania wewnątrz rury zjazdowej,

- wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek innych przedmiotów.

10. Przed skorzystaniem z atrakcji zaleca się zdjąć okulary korekcyjne, okulary pływackie, maski nurkowe, zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne podobne przedmioty mogące spowodować skaleczenie lub inny uraz albo uszkodzić rynnę zjeżdżalni, a w przypadku ich uszkodzenia klient ma obowiązek poinformowania o tym zdarzeniu ratownika.

11.Korzystanie z zewnętrznego basenu jest bezpłatne i dozwolone tylko Gościom zakwaterowanym w Kompleksie Zagroń Istebna lub Pensjonacie Groń. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zobowiązane są do korzystania z basenu zewnętrznego tylko pod opieką Rodziców bądź opiekunów. Osoby nie będące zakwaterowane w wyżej wymienionych obiektach nie mogą korzystać z zewnętrznego basenu.

12. Z basenu zewnętrznego można korzystać tylko i wyłącznie pod nadzorem Ratownika.

VI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY

KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN I GROTY SKALNEJ

 

1. Korzystanie ze Strefy Saun jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia oraz osób zdrowych. Wchodząc do Strefy Saun Klient potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy rekreacji.

2. Wstępu do saun zabrania się w szczególności osobom z:

- zakaźnymi chorobami skóry,

- infekcjami septycznymi,

- ostrą infekcją wirusową (np. grypą) lub bakteryjną,

- ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,

- gruźlicą,

- stanem zapalnym serca,

- ostrymi stanami zawałowymi,

- objawami dekompresji,

- chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,

- w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,

- zapaleniem żył,

- ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,

- zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.

UWAGA: nie zaleca się korzystania z sauny kobietom w trakcie menstruacji oraz kobietom w ciąży z uwagi ryzyko dla ich zdrowia oraz zdrowia nienarodzonych dzieci.

3. Każdy klient korzystający ze Strefy Saun musi posiadać ręcznik lub pareo. Strefa Saun jest strefą, w której zaleca się przebywanie bez strojów kąpielowych. Oznacza to, że osoby wchodzące do tego obszaru powinny zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z możliwością, iż ze Strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

4. Na terenie całej Strefy zabrania się używania telefonów komórkowych.

5. Strefy Saun i Groty skalnej są strefami ciszy. Klienci zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój pozostałych klientów.

6. Klienci są zobowiązani korzystać z saun boso, a z miejsc siedzących (wewnątrz saun, jak i na terenie całej Strefy) można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym).

7. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Parku Wodnego. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej oraz w saunach, a także dotykać instalacji doprowadzającej ciepło. Zakazuje się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca, ani na nim.

8. Po skorzystaniu z sauny zalecane jest skorzystanie z natrysków.VII GRUPY ZORGANIZOWANE

 

1. Minimalna liczebność grupy zorganizowanej to 15 osób.

2. Grupy zorganizowane złożone z dzieci i młodzieży w wieku do lat 12 muszą mieć co najmniej dwóch dorosłych opiekunów na 10 uczestników oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna na każdą następną rozpoczętą grupę 10 uczestników. Opiekun jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych w trakcie całego pobytu na terenie Obiektu oraz za zapoznanie się przez nich z Regulaminem Parku Wodnego oraz wszelkimi wewnętrznymi regulacjami.

3. Opiekun wraz z grupą po wejściu na teren Strefy rekreacyjnej zobowiązany jest skontaktować się z Ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z atrakcji przez grupę zorganizowaną oraz przeprowadzenia przeszkolenia. Opiekunowie grup zorganizowanych muszą przebywać w strojach kąpielowych lub sportowych.

4. Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej grupy oraz zapewnienia przestrzegania przez nią zasad i Regulaminów obowiązujących na terenie Parku Wodnego.VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu. W przypadku zamkniętych imprez okolicznościowych, za uprzednią zgodą Właściciela Parku Wodnego możliwe są odstępstwa od wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Parku Wodnego.

4. Właściciel zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu.